โรงเรียนบ้านทองหลาง

หมู่ที่ 4 บ้านทองหลาง ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140

332093973_937001227670887_5485647829612551699_n

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

1082330013-20140531-142834

ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางนมภรรณ วรรณงาม

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านทองหลาง ท่ีตั้ง ๒๖/๒ หมู่ ๔ ตำบล หล่อยูง อำเภอ ตะกั่วทุ่ง จังหวัด พังงา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีท่ี ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ได้รับการอนุเคราะห์ในการก่อสร้างอาคารเรียนครั้งแรกโดยคุณอรัญ จินดาพล และชาวบ้านทองหลาง ซึ่งเป็นอาคารเรียนชั่วคราวหลังคามุงจากฝาขัดแตะ มีนายบุญเอก อัยรักษ์ เป็นครูใหญ่ มีนักเรียน ๒๘ คน บนเนื้อท่ี ๖ ไร่ ๙๔ ตารางวา เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๐๕

วิสัยทัศน์โรงเรียน

วิสัยทัศน์ : โรงเรียนบ้านทองหลาง จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐาน พัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ ชุมชนมีส่วนร่วม พร้อมพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ

๑. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี เก่ง มีความสุข

๒, ส่งเสริมผู้เรียน ให้เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี

๓, ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้

๔, จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ได้ตามมาตรฐานและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๕, จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน